Svart skulptur – Black sculpture

Scroll down for english

IMG_6761

Ord till bilder och skulptur, text av Johan J Åström

Om någon drar en cirkel och omger den med streck ser alla i hela världen en sol. Vi vet att solen inte ser ut så men vi accepterar den bilden som en symbol för solen.

Vi är omgivna av tecken och symboler som kommunicerar varningar, påbud, reklam och så vidare. Oftast är vi vana att se dem och registrerar nästan omedvetet deras olika betydelser. Världens kulturer har genom (konst)historien haft symboler och tecken som signalerar budskap. Ett tidigt exempel är det egyptiska bildspråket. Idag ser vi vad bilderna föreställer men förstår inte längre betydelsen om vi inte förstår hieroglyferna som finns insprängda mellan bilderna.

Anders Örnberg har sedan lång tid arbetat med ett starkt reducerat formspråk. Han bygger upp bilder och skulpturer med utgångspunkt i de nedslipade byggstenarna. Målningarnas formspråk går igen i skulpturerna som byggs upp på samma sätt, nästan som en arkitektur byggd på klossar.

De starkt reducerade symboliska grundformerna blir också tacksamma att förstoras upp så den täcker en vägg eller ett tak, vilket gjorts. Motiven har han också målat i mindre format direkt på kvinnokroppar med huden som duk.

I färgvalet på målningarna, svart, finns både en ursprunglighet och något av en modern anonymitet. Det är således inte en särskild kvinna eller man som målas utan det är mannen och det är kvinnan.

I de mindre skulpturerna finns samma grundformer men tredimensionellt återgivna och överdragna av ett tunt genomskinligt tyg som ger ytterligare en dimension där ljuset får spela med mjukare skiftningar. Det skapar en spänning som den tunna strumpan som täcker ett kvinnoben. Det som skyls kan tvärtom också framhävas.

Själv har han sagt ” Mina minimalistiska tecken kommer ur mitt intresse för datorgrafikens minsta del pixeln, en kvadrat. Något som jag arbetat med i över 30 år. Släktskapet med människans äldre formuttryck är ofta slående trots att den moderna datorn bara funnits i 50 år.”/Johan J Åström

Rött, grönt, blått, gult och svart. Varför just svart, klassiskt en ”ickefärg”, som jag försökt undvika. Var det utställningen Svart som växlade in mig på detta spår. Mönster och tecken i olika kulturer påminner om varandra. Kalligrafi och heraldik, arabiska och sydamerikanska former. I islams och kristen konst. Runor och andra fornnordiska tecken. Från människans begynnelse har det svarta sotet och den röda jorden använts. /Anders Örnberg

Words to pictures and sculpture, text Johan J. Åstrom

Draw a circle and surround it with dashes, everyone in the world sees a sun. We know the sun does not actually look like this but we accept the image as a symbol of the sun.

We are surrounded by signs and symbols that communicate warnings, decrees, advertising and so on. We are used to seeing them and register their different meanings almost unconsciously. World cultures throughout (art)history have had symbols and signs that signal messages. An early example is the imagery of ancient Egypt. Today we see what the pictures represent, but no longer understand the meaning if we do not understand the hieroglyphics that are interspersed between images.

Anders Örnberg has for a long time worked with a greatly reduced design language. He builds up pictures and sculptures based on honed down building blocks. The paintings’ mode of expression is carried through in sculptures that are built up in the same way, almost as an architecture based on bricks.

These greatly reduced symbolic forms lend themselves well to scaling up to cover an entire wall or a ceiling, which has been done. The same motifs have also been applied in smaller format directly to the female body with skin as canvas.

In the choice of black as the color of the paintings there is both an originality and something of a modern anonymity. Thus it is not a specific woman or man painted, rather it is man and woman.

In the smaller sculptures we find the same basic shapes rendered in three-dimensions but now covered by a thin translucent fabric that yields another dimension, causing a softer play of light. It creates a tension like the thin stocking covering a woman’s leg. What is covered up can also be highlighted.

Anders himself has said, ”My minimalist character comes from my interest in the most basic part of computer graphics; the pixel, a square. It’s something I have worked with for over 30 years. The kinship with much older forms of human expression are often striking despite the modern computer only having existed for 50 years. ”/ Johan J. Åström

Red, green, blue, yellow and black. Why black, the quintessential ”non-color” which I have tried to avoid. Maybe the exhibition Black put me on this track. Patterns and characters in different cultures resemble each other. Calligraphy and heraldry, Arab and South American forms. In Islamic and Christian art. Runes and Norse characters. From the beginning of mankind the black soot and the red earth have been used. /Anders Örnberg

 

IMG_6769-2IMG_6745_2IMG_6734IMG_6743_2IMG_6749IMG_6718IMG_6716IMG_6714