Om mig – About me

Scroll down for english.

Klipp Family Mag

Välkommen!

Jag hoppas att du kan få inspiration och lite idéer ur det jag presenterar här. Det är ett urval av det jag åstadkommit under de år som jag varit verksam och som också visar på mina färdigheter. Som du kanske upptäcker är min palett obegränsad kring tekniker och format.

Jag brukar säga att jag har gjort mycket men att jag har det mesta kvar. Min vision kring monumental konst för vår tids utveckling av arkitektur och stadsrum lever. Utvecklade upplevelser i form och färg som skapar bättre människor, intressanta platser och identitet. Många vet den stora betydelsen av detta och därför reser man gärna till dessa platser för att se och uppleva dem, andra kulturer men väl hemma igen har man glömt att dessa upplevelser går att åstadkomma här och nu.

Jag arbetar med utveckling och förädling av olika miljöer för att skapa attraktion och rika upplevelser genom monumentala skulpturala och måleriska former. Syftet är att skapa ett medium för en unik identitet av en plats, ett rum eller en byggnad. Det kan också vara en ingrediens i exponering av en produkt, ett företag, spegla olika aktiviteter och verksamheter.

Det som jag kallar staffli, mina målningar och skulpturer, har visats på olika sätt och sammanhang. Ofta med ett exklusivt utvecklat tematisk innehåll som också ger formen.

Ja, det är inte speciellt svårt att skapa något intressant och ha kul. En förutsättning är att man jobbar tillsammans med andra. Hoppas du gillar mina grejer. Innan vi hittar på något tillsammans så citerar jag Laddat Ljus, som jag är en del av. www.laddatljus.se

”Vi har fixat ett blickfång som hamnade på Svenska Dagbladets hela första sida, en beach på Sergels torg, Stockholm citys största skylt, en violett skidbacke, värmt upp guden Tors kalla bak, klämt in ett kompani i en fågelholk……”

Vad kan jag göra för dig?

PS. Jag är målare och skulptör och har den högsta utbildningen inom det området och har även dito teknisk, marknadsföring och projektledning. Jag har också haft del i ett arkitektkontor under nästan tio år. Jag är representerad i privata, i företags liksom offentliga samlingar. Om du vill kan jag översända min CV.

anders@ornberg.nu

Hello!

I hope you can get some inspiration and ideas from what is presented here. This is a selection of my accomplishments over the years and which also show my skills. You will also notice that my palette of techniques and formats is pretty unlimited.

I tend to say that I have done a lot but the most is still ahead of me. My vision of monumental art for the development of architecture and urban spaces of our time is very much alive. Enhanced experiences in form and color that create better people, interesting spaces and identity. Many understand the great importance of this and will therefore travel happily to these places to see and experience them in the context of other cultures, but once home forget that those experiences can be achieved here and now.

I work with the development and refinement of different environments to create attraction and rich experiences through monumental sculptural and painterly forms. The aim is to create a medium for the unique identity of a place, a room or a building. It can also be an ingredient in the exposure of a product or a business, reflecting different activities and operations.

What I call the easel, my paintings and sculptures, have been shown in different ways and in different contexts, often with an exclusively developed thematic content which also provides form.

Certainly it is not difficult to create something interesting and have fun. One condition is that you work together with others. I very much hope you enjoy my work and look forward to possible joint projects. As inspiration I would like to quote Laddat Ljus (Charged Light), a project of which I’m a part:

”A selection of our work ended up on the entire first page of the Swedish newspaper Svenska Dagbladet: a beach at Sergel Square, Stockholm City’s largest billboard, a violet ski slope, warmed up the god Thor’s cold backside, squeezed a whole company into a birdhouse ……”

What can I do for you?

PS. I am a painter and sculptor with the highest qualifications in those disciplines and have corresponding technical, marketing and project management skills. I have also been part of an architect’s office for almost ten years. I am represented in private, corporate and public collections. Contact me for a full CV.

anders@ornberg.nu